جواب پیرومندانه ساغلام به ربروف؛محکمِ محکم!

تراکتورسازی